Algemene Voorwaarden voor Klanten Klusminuten B.V.

1.                   Artikel I – Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden voor Klanten wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden voor Klanten.
 2. Klusminuten: De besloten vennootschap Klusminuten B.V. of diens rechtsgeldige rechtsopvolger, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63484595, statutair gevestigd te (3892 AA) Zeewolde aan de Havikskruid 21.
 3. De Dienst: Klusminuten biedt een systeem waarmee Klant en Klusser met elkaar in contact kunnen komen en rechtstreeks een Klusovereenkomst met elkaar kunnen afsluiten in verband met het verrichten van Kluswerkzaamheden tegen betaling van Klusminuten.
 4. Gebruiker: de (internet)gebruiker die die op de een of andere manier gebruik maakt van het Systeem van Klusminuten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Klant of Klusser.
 5. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt, respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van kluswerkzaamheden aan een Klusser.
 6. Klusser: de natuurlijke of rechtspersoon die zich middels het systeem van Klusminuten beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van de Klant, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming.
 7. Systeem: de Website www.Klusminuten.nl (en hieraan gelieerde domeinnamen) en de App Klusminuten waarop Klant en Klusser zich aanmelden om Klussen te plaatsen danwel te zoeken naar Klussen. Middels het Systeem komt de bemiddeling door Klusminuten tot stand waarna de Klusovereenkomst tussen Klant en Klusser ontstaat.
 8. Account: de voorwaardelijke mogelijkheid om gebruik te maken van het Systeem en de dienst van Klusminuten.
 9. Klusovereenkomst: de door Klant en Klusser via het Systeem overeengekomen overeenkomst waaruit duidelijk blijkt welke werkzaamheden wanneer worden verricht en tegen welke prijs. De Klusovereenkomst wordt overeengekomen indien Klant en Klusser beide in het Systeem op Start hebben gedrukt. Klusminuten is nimmer partij bij een Klusovereenkomst.
 10. Kluswerkzaamheden: (kleine) werkzaamheden in en rondom het huis danwel bedrijf van de Klant die worden afgerekend per Klusminuut.
 11. Klusminuut: de eenheid van 60 seconden waarmee Kluswerkzaamheden worden verricht. De Klusser verricht werkzaamheden ten behoeve van Klant en wordt voor deze Kluswerkzaamheden uitbetaald per Klusminuut.
 12. Schriftelijk: (Aangetekende) post en/of email.
2.                   Algemeen

 

 1. Als u, ongeacht welke wijze, gebruik maakt van onze dienstverlening (de Dienst) stemt gebruiker of Klant ermee in dat hij/zij is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.
 2. Voor de volgende bepalingen zal worden gesproken over Klant waarbij tevens de gebruiker, de persoon die nog geen Kluswerkzaamheden via het Systeem heeft aangeboden, wordt bedoeld.
 3. Klusminuten is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden voor Klanten te wijzigen danwel aan te vullen.
 4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst en de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Klusminuten zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, zoveel mogelijk in dezelfde strekking van deze oude bepaling.
 5. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden zal slechts mogelijk zijn indien dit schriftelijk tussen Klant en Klusminuten is overeengekomen.
 6. Klusminuten wijst alle Algemene (inkoop) Voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand.
3.                   Dienstverlening aan Klant
 1. Door middel van het aanmaken van een account is de Klant in staat om gebruik te maken van het Systeem. Middels het Systeem kan Klant in contact komen met Klussers die Kluswerkzaamheden willen verrichten. Klusminuten heeft hierbij slechts een faciliterende rol. Klusminuten is nimmer verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van de Klant danwel een Klusser. De Klusovereenkomst wordt overeengekomen door de Klusser met de Klant, waarbij beide partijen Klusminuten vrijwaren voor eventuele aanspraken voor schade of anderszins.
 2. De Dienst en het Systeem worden door Klusminuten met de grootste zorgvuldigheid bijgehouden en actueel gehouden. Alle informatie is echter afkomstig van de Klant. Klusminuten kan niet instaan voor de juistheid van deze informatie. Ook is Klusminuten niet verantwoordelijk voor de (inhoud van de) Klusovereenkomst of de communicatie daarover met de Klant. De Klusovereenkomst wordt te allen tijde door de Klant uitsluitend gesloten met de Klusser, waarbij beide partijen Klusminuten vrijwaren voor eventuele aanspraken voor schade of anderszins.
4.                   Totstandkoming, duur en beëindiging van de dienstverlening aan Klant
 1. De Klant meldt zich aan op de Website. Hier gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden en kan de Klant gebruik maken van de Dienst.
 2. Het gebruiksrecht van de Klant ten aanzien van het Systeem wordt voor onbepaalde tijd verleend. Klusminuten is te allen tijde gerechtigd het account, de Dienst of het Systeem te wijzigen danwel aan te vullen.
 3. Klant zorgt er te allen tijde voor dat de door hem verstrekte gegeven actueel zijn.
 4. Klusminuten heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien Klant de Dienst gebruikt buiten het kader van de Dienst dan wel inbreuk maakt op de (strekking van de) Dienst.
 5. Klusminuten is wegens de in lid 3 genoemde beëindiging van het Account, de Dienst of het Systeem nimmer tot enige schadevergoeding of (terug)betaling gehouden.
 6. Na beëindiging van het Account, de Dienst of het Systeem vervalt het gebruiksrecht voor de Klusser volledig.
5.                   Klusminuut als enig betaalmiddel
 1. De Klant biedt Kluswerkzaamheden aan tegen betaling van, respectievelijk de Klusser neemt Kluswerkzaamheden aan tegen ontvangst van een (1) Klusminuut per gewerkte minuut, waarbij elke gestarte minuut als een (1) Klusminuut wordt beschouwd.
 2. Voordat de Klant Kluswerkzaamheden via het Systeem kan aanbieden zal hij een Klusminuut tegoed moeten storten van minimaal XX. Behalve betaling per Klusminuut is het partijen verboden om anderszins over te gaan tot betaling danwel verrekening.
 3. Nadat een tegoed is gestort kan de Klant Kluswerkzaamheden plaatsen. De Klusser zal deze Kluswerkzaamheden uitsluitend aanvaarden indien wordt betaald per Klusminuut.
 4. Het is Klant verboden om Kluswerkzaamheden aan te bieden anders dan door per gewerkte minuut een (1) Klusminuut te betalen. De Klant mag nimmer een Klusovereenkomst met de Klusser afsluiten waarin een andere betaalwijze wordt overeengekomen dan een (1) Klusminuut per minuut.
 5. Over de door ons gemaakte materiaalkosten wordt 20% extra berekend in verband met de geïnvesteerde tijd voor uit vinden van geschikt materiaal en garantie. Het staat de Klant vrij om zelf het benodigde materiaal aan te schaffen.
6.                   Garanties Klant

 

 1. De Klant staat er voor in dat alle voor en na het aanmaken van het Account verstrekte informatie juist en actueel is. Daarnaast garandeert de Klant dat hij bevoegd is tot het aangaan van de Klusovereenkomst ten behoeve van de door hem/haar gevraagde Kluswerkzaamheden.
 2. De Klant garandeert dat alle gegevens, die hij in het kader van de Dienst en het Systeem heeft verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst en het Systeem uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. De Klant garandeert dat hij zich zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. De Klant zal geen informatie plaatsen op de Website of het Systeem die strijdig is met wet- en regelgeving of deze Algemene Voorwaarden. De Klant zal geen informatie plaatsen of verwijzen naar informatie ten behoeve van het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van de Klusser, Klusminuten of anderen of waarvan Klant het intellectuele eigendomsrecht niet volledig bezit. Van alle content (foto’s, teksten, tekeningen etc.) die Klant toevoegt aan de Website danwel het Systeem verklaart hij volledig eigenaar te zijn. Klant vrijwaart Klusminuten voor iedere aansprakelijkheid voor informatie die Klant op de website heeft geplaatst.
 4. Klant zal geen berichten sturen aan de Klusser met een inhoud en/of ten behoeve van andere doeleinden dan waarvoor de Dienst en het Systeem kennelijk zijn bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan de Klusser danwel Klusminuten.
7.                   Klusovereenkomst Klant Klusser

 

 1. De Klant is zich er van bewust dat de Klusovereenkomst volledig buiten de macht en invloed van Klusminuten tot stand komt. Klusminuten faciliteert uitsluitend de totstandkoming van de Klusovereenkomst middels het Systeem. Klusminuten is nimmer partij bij de Klusovereenkomst. Daarnaast zorgt Klusminuten middels de Klusminuut dat de Klusser wordt betaald.
 2. Voordat Klant met de Klusser de Klusovereenkomst aangaat, zullen beide partijen akkoord moeten gaan met de overeenkomst en een globale omschrijving/indicatie van de Kluswerkzaamheden moeten opgeven. Indien beide partijen akkoord gaan met de opdracht komt de Klusovereenkomst tussen Klant en Klusser tot stand.
 3. De Klusovereenkomst biedt geen enkele garantie voor het uit kunnen laten voeren van Kluswerkzaamheden. Het is een overeenkomst van opdracht tussen Klant en Klusser die door beide partijen te allen tijde kan worden opgezegd of gestaakt.
 4. De Klant en de Klusser sluiten een niet overdraagbare overeenkomst met elkaar.
8.                   Gebruikmaking van het Systeem door Klant

 

 1. Om gebruik te maken van het Systeem en de Dienst van Klusminuten dient Klant een Account aan te maken op de Website.
 2. Een Account wordt schriftelijk bevestigd door Klusminuten waarna de Klant kan inloggen op het Account. Het Account is strikt persoonlijk en mag nimmer door derden worden gebruikt.
 3. Het wachtwoord om in te loggen wordt door Klusminuten verstrekt. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en mag aan niemand anders worden verstrekt. De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van het Account en vrijwaart Klusminuten voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Klusminuten is gerechtigd gegevens van het Account, waaronder de gebruikersnaam of het wachtwoord, te wijzigen.
 5. Klusminuten behoudt zich het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – de door de Klant opgegeven informatie te wijzigen, in te korten danwel te verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig schadevergoeding aan de Klant.
 6. Middels het Systeem kan Klant Kluswerkzaamheden plaatsen waar Klussers vervolgens op kunnen reageren. Klusminuten heeft geen enkele invloed op de (omvang van) deze Klussers of het aanbod ervan. Klusminuten geeft geen garanties ten aanzien van resultaat van de Kluswerkzaamheden. Klusminuten zorgt middels haar Systeem dat Klant in contact kan komen met Klusser. De Klusovereenkomst wordt in het Systeem gesloten tussen de Klant en de Klusser. Klusminuten wijst alle aansprakelijkheden voor de Klusovereenkomst van de hand. De Klusovereenkomst tussen de Klant en de Klusser komt pas tot stand nadat beide partijen dit uitdrukkelijk in het Systeem hebben bevestigd. Vanaf dit moment bestaat de Klusovereenkomst. Klusminuten is bij de Klusovereenkomst tussen de Klant en de Klusser nimmer partij.
 7. Klusminuten oefent geen enkele controle uit op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Klant om de werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Klusser om die werkzaamheden uit te voeren. Klant vrijwaart Klusminuten jegens enige vordering van hemzelf alsook van derden verband houdende met dergelijke zaken.
 8. Klant mag de (persoons-)gegevens die Klant door middel van het Systeem heeft verkregen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit doel is uitsluitend het plaatsen van Kluswerkzaamheden in het Systeem. Het is Klant niet toegestaan om gegevens te verwerken of op te slaan voor welke reden dan ook, op straffe van een onvoorwaardelijke en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis of benadering van één Klusser.
9.                   Beveiliging Systeem

 

 1. Klusminuten spant zich in haar Systeem te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Hiervoor neemt Klusminuten passende maatregelen waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek ten tijde van het bouwen van het systeem.
 2. Klusminuten is voor de veiligheid van het Systeem en de Dienst afhankelijk van (de inspanningen van) derden. Mocht het Systeem onverhoopt niet (volledig) beveiligd zijn dan is Klusminuten niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct hetzij indirect, die als gevolg daarvan bij Klant is ontstaan. Klusminuten garandeert geen 100% veilig Systeem.
10.                Klantervaringen / Kluservaringen

 

 1. Middels het Systeem heeft de Klant de mogelijkheid om (persoonlijke) ervaringen met een bepaalde Klusser te delen met andere (potentiele) Klanten. De Klantervaringen en de Kluservaringen worden door de Klant verstrekt en worden niet door Klusminuten geredigeerd of gecontroleerd.
 2. Een Klantervaring dient uitsluitend betrekking te hebben op Kluswerkzaamheden die door de betreffende Klusser zijn uitgevoerd.
 3. Middels Kluservaringen wordt door middel van (1-5) Sterren door de Klant aangegeven in hoeverre de Klusser bepaalde Kluswerkzaamheden beheerst.
 4. De Klant staat er voor in dat de informatie die deze toevoegt aan het Systeem waarheidsgetrouw is en gebaseerd op het delen van zijn ervaringen aan andere (potentiele) Klanten. Klant vrijwaart Klusminuten voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.
 5. Klusminuten is te allen tijde gerechtigd, al dan niet op verzoek van Klusser, de Klantervaring te wijzigen danwel te verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig schadevergoeding aan Klant noch Klusser.
 6. Een Klantervaring mag nimmer lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten. Ook mag deze geen (persoonlijke) gegevens van de Klusser of de Klant bevatten.
 7. Op alle Klantervaringen en Kluservaringen zijn de Voorwaarden Ervaringen Klusminuten van toepassing. Deze Voorwaarden Ervaringen Klusminuten zijn te raadplegen op de Website.
11.                Uitsluiting van het Systeem van Klant

 

 1. Klusminuten behoudt zich het recht voor om Klant (tijdelijk danwel permanent) per direct uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Systeem. Klusminuten kan derhalve het Account van Klant blokkeren en/of verwijderen indien Klant in strijd handelt met (de gedachten van) deze overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Bij een (tijdelijke) uitsluiting, blokkade of verwijdering van het Systeem heeft Klant nooit recht tot enige schadevergoeding.
 3. Indien de Klant in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Klusminuten het recht om Klant per direct uit te sluiten van verder gebruik van het Systeem.
12.                Intellectuele of industriële eigendomsrechten

 

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het Systeem en de Dienst, documentatie, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Klusminuten, met uitsluiting van alle content (foto’s, teksten, tekeningen etc.) die door Klant of Klusser zijn aangeleverd.
 2. De Klant garandeert dat de door hem toegevoegde content (foto’s, teksten, tekeningen etc.) geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Klant vrijwaart Klusminuten volledig voor alle mogelijke claim van derden terzake.
 3. Het is Klant niet toegestaan om (enige inhoud van) de auteursrechten of overige rechten, zonder schriftelijke toestemming van Klusminuten, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, te verspreiden, te verzenden of op welke wijze dan ook te verwerken in een ander document of materiaal.
 4. Het is Klant niet toegestaan om (een substantieel gedeelte van) de inhoud van het Systeem op te vragen, te hergebruiken, aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, te verspreiden, te verzenden of op welke wijze dan ook te verwerken in een ander document of materiaal.
 5. Hergebruik in de zin van de Databankenwet is uitdrukkelijk verboden, op straffe van een onvoorwaardelijke en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, direct opeisbare boete van
  € 5.000,- (vijfduizend euro) per gebeurtenis.
 6. Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit het Systeem of documentatie te verwijderen of te wijzigen, op straffe van een onvoorwaardelijke en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, direct opeisbare boete van
  € 5.000,- (vijfduizend euro) per gebeurtenis.
13.                Privacy

 

 1. Klusminuten verwerkt persoonsgegevens van de Klant in het Systeem. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van het Systeem en de Dienst.
 2. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring Klusminuten van toepassing.
 3. Klusminuten houdt zich te allen tijde aan de Wet bescherming persoonsgegevens en verwijst naar de Privacy Verklaring.

 

14.                Aansprakelijkheid Klusminuten

 

 1. Hoewel met betrekking tot het Systeem en de Dienst de uiterste zorg is nagestreefd, wordt voor de aanwezigheid van eventuele problemen en de gevolgen daarvan niet ingestaan noch aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Klusminuten wordt uitbetaald met een maximum van € 500,- (vijfhonderd euro).
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen acht (8) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Klusminuten meldt. Klusminuten kan uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Klusminuten.
 4. Aansprakelijkheid van Klusminuten voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Eveneens uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:
 • onoordeelkundig en onrechtmatig gebruik van het Systeem en/of de Dienst;
 • gebrekkig functioneren van de Klusser;
 • schade die aan de zijde van de Klant is veroorzaakt door Klusser danwel derden;
 • anderszins, niet aan Klusminuten toe te rekenen oorzaken.
15.                Overmacht

 

 1. Klusminuten is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan een niet aan Klusminuten toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Klusminuten gebruik maakt.
 2. Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Klant bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte), (d) overheidsmaatregelen en (e) weersomstandigheden waaronder bliksem, vorst etc.
 3. In geval van Overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.
 4. In geval van Overmacht spant de partij die de overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming, die gezuiverd wordt door de Overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn.
 5. Indien een overmacht situatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
16.                Storing en onderhoud aan Systeem

 

 1. Klusminuten zal zich inspannen om een zo ongestoord mogelijke toegang tot de programmatuur te verlenen.
 2. Klusminuten staat evenwel niet in voor de ononderbroken beschikbaarheid van de programmatuur. Als overmacht situaties in de zin van artikel XIII van deze algemene voorwaarden gelden in ieder geval:

storingen in de verbindingen met het Internet;

hardware storingen;

Storingen in (telecommunicatie)netwerken (zoals bijv. het elektriciteitsnetwerk);

andere storingen die buiten de macht van Klusminuten liggen en voor haar redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn.

 1. Klusminuten is gerechtigd om – zonder voorafgaande kennisgeving – de programmatuur (tijdelijk) buiten werking te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor onderhoud of aanpassing van het systeem. Klant heeft in dergelijke gevallen geen recht op schadevergoeding.
 2. Klusminuten is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de programmatuur zonder dat Klant hierdoor enig recht op schadevergoeding verkrijgt.

 

17.                Wijzigingen Algemene Voorwaarden
 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 2. Indien het een duurovereenkomst betreft, behoudt Klusminuten zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.
 3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Klant of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 4. Indien Klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Klusminuten dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan Klant te vermelden. Opzeggingen of uitschrijvingen via telefoon of e-mail worden in verband met fraude gevoeligheid niet in behandeling genomen.
18.                Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Klusminuten en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen slechts een beroep op de kantonrechter doen nadat hij zich tot het uiterste hebben ingespannen om middels mediation het geschil te beslechten.
 3. Bij een eventuele rechtsgang is, met uitsluiting van alle andere, uitsluitend de kantonrechter bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Dit geldt ook indien de rechtsvordering de competentiegrens van de kantonrechter te buiten gaat. Partijen kiezen uitdrukkelijk voor omgekeerde prorogatie zoals bedoeld in art. 96 Rv.