Klusminuten.nl

Klusminuten.nl, gevestigd aan Havikskruid21, 3892 AA te Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Website: https://www.klusminuten.nl/.

Contactgegevens:

J.E.G. Kamphorst is de Functionaris Gegevensbescherming van Klusminuten.nl. Hij is te bereiken via info@klusminuten.nl en/of telefoonnummer 0651291217.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Klusminuten.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke persoonsgegevens Klusminuten.nl verzamelt en gebruikt

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u direct of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren. We verzamelen persoonsgegevens: die u aan ons verstrekt bij het gebruik van onze website en diensten; die wij automatisch verzamelen;

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij automatisch verzamelen

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder meer:

  • Contactgegevens en gegevens over opdrachten en diensten, zoals (bedrijfs-)naam, adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres en andere persoonsgegeven die u vrijwillig aan ons verstrekt als u contact met ons opneemt of met ons communiceert. Denk hierbij aan gegevens zoals informatie over werkzaamheden, producten en diensten;
  • Accountgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord als u een account bij Klusminuten.nl aanmaakt;
  • Transactie en financiële gegevens, zoals facturen, financiële gegevens noodzakelijk voor facturering.
  • Communicatiegegevens, zoals de communicatie tussen u als opdrachtgever en de aangewezen medewerker(s) van Klusminuten.nl via Klusminuten.nl. Deelname aan onderzoeken of communicatie met Klusminuten.nl, bijvoorbeeld als u contact opneemt met onze klantenservice of ons een vraag stelt, een reactie geeft of een verzoek indient;
  • Beoordelingen en reacties geplaatst door gebruikers van Klusminuten.nl;
  • Automatisch verzamelde gegevens, zoals uw IP-adres, type browser en besturingssysteem, applicatieversie en geografische locatie. We verzamelen en genereren ook gegevens op basis van uw gebruik van Klusminuten.nl, zoals de zoektermen die u gebruikt, hoe vaak u Klusminuten.nl gebruikt en of u interesse heeft om Klusminuten.nl vaker te gebruiken. Wij verzamelen deze gegevens door middel van het plaatsen van cookies.

U kunt zelf bepalen welke gegevens u aan ons verstrekt. In sommige gevallen kan het echter zo zijn dat wij pas aan een verzoek kunnen voldoen als we meer gegevens van u ontvangen. In dat geval zullen we u hierover apart informeren. Het niet verstrekken van deze gegevens kan betekenen dat wij uw vraag of verzoek niet of niet volledig in behandeling kunnen nemen of dat u geen gebruik kunt maken van onze diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Klusminuten.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Communicatie we gebruiken uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren als u bijvoorbeeld contact opneemt met onze klantenservice of ons een e-mail stuurt. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, als we u bijvoorbeeld willen informeren over wijzigingen in onze diensten of algemene voorwaarden, om goederen en/of diensten bij u af te leveren en ter ondersteuning van de optimalisatie van de uit te voeren opdracht. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om met u te communiceren en uw vragen en verzoeken te kunnen beantwoorden;
  • Beoordelingen we gebruiken uw persoonsgegevens als u beoordelingen plaatst op onze website en/of social media. Bijvoorbeeld als u een beoordeling plaatst over een klus of een van onze medewerkers, waarbij het kan dat wij een beoordeling aanpassen of verwijderen als wij deze niet relevant, beledigend of anderszins ongepast achten. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om onze gebruikers de mogelijkheid te bieden beoordelingen te schrijven en te plaatsen en, indien wij dit nodig achten, de beoordelingen aan te passen of te verwijderen;
  • Anonimisering we kunnen je persoonsgegevens anonimiseren, waardoor je voor ons of voor een derde partij, niet meer identificeerbaar bent. Wij kunnen bijvoorbeeld op basis van geanonimiseerde gegevens statistieken maken om onze productontwikkeling op af te stemmen. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om dit te doen.
  • Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klusminuten.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

> Persoonsgegevens die wij verwerken
> Bewaartermijn: onbeperkt
> Manier van bewaren: digitaal en/of tekstuele documenten
> Reden Personalia: er is de mogelijkheid en reële kans dat u na de eerste opdracht nogmaals een klus door ons wilt laten uitvoeren. Daarvoor vallen we terug op de gegevens die we al van u hebben mogen ontvangen.

Let op: u bent in geen enkel geval verplicht om uw persoonsgegevens te delen. De gevolgen hiervan zijn wel dat de opdracht dan niet optimaal / zwaar verminderd in effectiviteit uitvoerbaar zal zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klusminuten.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We delen uw persoonsgegevens met onze professionele adviseurs voor zover dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld met onze advocaten als we juridisch advies nodig hebben. We zullen uw persoonsgegevens niet zonder u voorafgaande toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klusminuten.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klusminuten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Klusminuten.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Klusminuten.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@klusminuten.nl.

Wijzigingen aan dit Privacy Statement

We behouden ons het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Aan de hieronder genoemde datum kunt u zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. We raden u aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen. Als wijzigingen in dit Privacy Statement een wezenlijke impact hebben op uw rechten, zullen we redelijke stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen.

Laatste wijziging: 17-01-2020